മലയാളം യൂണിറ്റ് -ഒന്ന് 

കിനാവ് 

പ്രവേശകം 

റിച്ചാർഡ് ബാക്കിന്റെ ' ജോനാഥൻ ലിവിങ്സൺ എന്ന കടൽക്കാക്ക' എന്ന കൃതിയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രവേശികമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് . 

റിച്ചാർഡ് ബാക്ക് 

അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനായ റിച്ചാർഡ് ബാക്ക് 1936 ജൂൺ 23 ന് ജനിച്ചു .(Oak Park ) സൈനി കസേവനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം എഴു ത്തി ലേക്ക് തിരിഞ്ഞു . ആദ്യത്തെ മൂന്ന് രചനകൾ വിമാനത്തെക്കു റിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് വിമാ ന ത്തോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുമായിരുന്നു . 1970 ലാണ് ജോനാഥൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ എന്ന കടൽക്കാക്ക ' പ്രസിദ്ദീകരിച്ചത് .പ്രധാനകൃതികൾ 

 ജോനാഥൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ സീഗൾ ( 1970 ) ,

ഇല്യൂഷൻസ് ( 1977 ) , 

വൺ ( 1989 ) , 

ഔട്ട് ഓഫ് മൈ മൈൻഡ് ( 1999 ) ,

 ജോനാഥൻ ലിവിങ്സൺ സീഗൾ എന്ന നോവലിന് മലയാളത്തിൽ പല പരിഭാഷകളുണ്ട് .

ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം 

ജോനാഥൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ എന്ന കടൽക്കാക്കയുടെ ജീവിതകഥയിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ആശയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് ...

 പ്രവർത്തനം 

സാധാരണ കടൽക്കാക്കകളെപ്പോലെ താണു പറന്ന് ഇര തേടിപ്പിടിച്ച് ഒതുങ്ങിക്കഴിയാൻ ജോനാഥൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല . പരമ്പരാഗത വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാതെ പുതിയ മാർഗ്ഗ ങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ വിജയം സാധ്യ മാകൂ . കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ പറന്ന് ബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അവനുണ്ടായി .ഭൂരിപക്ഷമാളുകളും കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾക്കു പിന്നാലെയാണ് പോകുന്നത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പണമുണ്ടാക്കണം എന്ന  കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടൂ ഇതു മാത്രമാണോ  ജീവിതം എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ജോനാഥൻ നമ്മോടു ചോദിക്കുന്നത് .

പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജോലിചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൊച്ചുകൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ആണ് എപ്പോഴും സാമൂഹ്യമായ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഉള്ളത് ഒരു വീട് കെട്ടണമെന്ന് നമ്മുടെ സ്വപനംആയിരിക്കും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നാട്ടിൽ മുഴുവൻ കള്ളന്മാർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ സുഖമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല നാട് എന്ന സ്വപ്നം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം

ലോകസാഹിത്യത്തിൽ അത്ര പുതുമയൊന്നുമല്ല ഇത്തരം കഥകൾ.എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇത്തരം കഥകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ മുയലും സിംഹവും ഒക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്നുണ്ടല്ലോ .മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങളിലേക്കു ആരോപിച്ചുള്ള കഥയ്ക്കുള്ള സ്വീകാര്യതയാണ് ഈ നോവലിന്റെ വിജയം  

ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ   ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോവുകയില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പറക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ആശയം ആണല്ലോ നമുക്ക് ഈ നോവൽ കിട്ടുന്നത് .ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച മഹാന്മാർ എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തവരാണ് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ സ്വപ്നം മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നതു് .എപ്പോഴും സാമൂഹ്യമായ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുള്ളത് 

എന്താണ് ജോനാഥൻ എന്ന കടൽക്കാക്കയുടെ സവിശേഷത , എന്തൊക്കെ നമുക് അതിൽ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും,എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഓരോ ജോനാഥൻ ഉണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം .
നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്വപ്ങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ പറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാടു തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാടു പേര് നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ,എതിർക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടു നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വപനങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തിവെക്കുന്നു . എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളും വ്യാപൃതരാകുന്നു 
എന്നാൽ ജോനാഥൻ നൽകുന്ന അതെ പാഠമാണ്‌, ശ്രീബുദ്ധനും ,ഗാന്ധിജിയും ഒക്കെ നമുക് പകർന്നു തന്നത് . 
സ്വപ്ങ്ങൾ കാണുക അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച
 APJ അബ്ദുൾകലാം പറഞ്ഞത്  തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജോനാഥൻ സ്വന്തം ജീവതകഥയിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് . വ്യക്തിപരമായ സ്വപനങ്ങൾ മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ സ്വപ്നങ്ങൾ കൂടെ കാണേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് ഈ കഥ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു