ക്ലാസ് 5  അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം  പാഠം- 2 

കേരള PSC - Chemistry (രസതന്ത്രം )നോട്ടുകൾ        

* ലയിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ലീനമെന്നും ഏതിലാണോ ലയിക്കുന്നത് അതിനെ ലായകം എന്നും പറയുന്നു. ലീനം ലായകത്തിൽ ലയിച്ചുണ്ടാകുന്നത് ആണ് ലായനി

*പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ

                ലീനം- പഞ്ചസാര 

                ലായകം- വെള്ളം

*സോഡാ വെള്ളത്തിൽ

                 ലീനം - കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് 

                 ലായകം - വെള്ളം

*തുരിശിന്റെ രാസനാമം - 

ജലീയ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് 

*സാർവിക ലായകം -- 

ജലം (കൂടുതൽ വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കുന്ന ലായകമാണ് ജലം അതുകൊണ്ട് സാർവിക ലായകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു )

*വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും വില്പനക്കും വൻതോതിൽ വെള്ളം                   ശേഖരിക്കുമ്പോൾ സമീപത്തെ കിണറുകളിൽ ജലം കുറയാൻ കാരണം      

ജലം വിതാനം പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് 

*ദ്രാവകങ്ങൾ അളക്കുന്ന ഏകകം -

ലിറ്റർ

*10  cm നീളവും 10 cm വീതിയും 10 cm ഉയരവുമുള്ള ഒരു പെട്ടിയിൽ കൊള്ളുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ അളവ് ? 

1 ലിറ്റർ

*1000 ഘന സെന്റിമീറ്റർ 

1 ലിറ്റർ

* 1 ഘന സെന്റിമീറ്റർ --- 1 മില്ലി ലിറ്റർ


*1 ലിറ്റർ = 1000 മില്ലി ലിറ്റർ 

*ഭൂമിയുടെ ഉപതല വിസ്തീർണത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും ജലമാണ്

*ആകെയുള്ള ജലത്തിന്റെ
                                           3.5% -- ശുദ്ധജലം
                                         96.5% -- സമുദ്രജലം

*ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ- 

ബാഷ്പീകരണം   (ജലം നീരാവിയായി മാറുന്നത്)

*വാതകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ- 

സാന്ദ്രീകരണം    (നീരാവി ജലമായി മാറുന്നത്)
*ജല സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾക്കുദാഹരണങ്ങൾ 

കിണർ റീചാർജിങ്, മഴക്കുഴി , മഴവെള്ള സംഭരണി , സിൽപോളിന് ജലസംഭരണി, കയ്യാല , തടമെടുക്കൽ 

*കടൽക്ഷോഭം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ?

കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം , കണ്ടൽചെടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കൽ