കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ ഒഴിവുകൾ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ നിയമനങ്ങൾ

കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്കും സബ് സെൻററിയിലേക്കും ആണ് അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫയിലേക്ക് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്

01 Behavioral Science

02 Biotechnology & Microbiology

03 Chemistry

04 Hindi

05 Journalism & Media Studies

06 Law

07 Mathematical Science

08 Molecular Biology

09 Music

10 Pedagogical Sciences

11 Physics

12 Rural & Tribal Sociology

13 Statistical Sciences

14 Wood Science & Technology

ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ജേണലിസം ആന്റ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസിൽ 2 വർഷത്തെ കാലാവധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഴ്‌സ്  ഡയറക്ടർ നിയമനത്തിനും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

 പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്

സംവരണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഓപ്പൺ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവുകൾ നികത്തും.

യോഗ്യത:

UGC റെഗുലേഷൻ 2018 പ്രകാരം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ യോഗ്യത.

 അതായത് UGC-NET  

PhD ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും 

 പ്രതിമാസ ശമ്പളം

കാലാവധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഒരു ഏകീകൃത പ്രതിഫലത്തിന് അർഹനായിരിക്കും

ഓൾ Rs. പ്രതിമാസം 42,0O0/- 

കോഴ്‌സ് ഡയറക്ടർക്ക് 45,000/- 

 പ്രായപരിധി

പരമാവധി പ്രായം 65 വയസ്സായിരിക്കും.(01/01/23)

പൊതുവായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

01. The appointments on contract basis shall be for a period of 2 year tenure basis from the date of joining or tillthe University issues further ordersrdecides to terminate the engagement whichever is earlier.

2. The appointments will be made after conducting interview in each subject.

3. Dates of interview will be published on University website only. No individual communication will be sent to the applicants.

4. The documents should be scanned as different pages ofa single'pdf'flle in the following order: a. Printout of the online application

b. SSLC book

c. Plus Two or Equavalent Certificate

d. Non-creamy- layer certificate/Community certifi cate(if appl i cable)

e. Original Certificate and mark lists of Graduation and Post Graduation

f. NET Certificate g. Ph D Certificate h. Equivalence Certif,cate ( if required)

i. Publications .

J. Percentage certificate (in case where only the CGPA is given)

k. Experience certificate(if any)

l. Any other certificates relevant for the post

5. Hard copies of online application and all uploaded documents have to be submitted to the undersigned on or before 3-5-2023, 5 PM.

6. Candidates who have passed their qualifying examination through distance mode from Universities outside Kerala and those have regular degree with different nomenclature should produce  equivalency/recognition certificate obtained from this University at the time of interview/ Certificate verification.

7. Reservation benefit shall be applicable to only those communities which are mentioned in the KS&SSR/G.OS.

8. Candidate should produce original certificate to prove age, qualification, experience and community(Non-creamy- layer certificate to those belonging to OBC) at the time of interview.

9. No TA/DA will be paid for attending the interview.

10. Appointments will be made as per communal rotation observing rules in this regard.

11. There will not be future claim for regular appointment by virtue of this appointment ln this University

12. An agreement on bond paper worth Rs.200l is to be executed by the selected candidates with the University at the time of appointment.

The fee for online registration is Rs. 1500/-(Rupees one Thousand and Five Hundred only), 

for SC/ST RS.750/- (Rupees Seven Hundred and Fifty only)

The online registration starts on 17 -4-2023 and ends on 30-4-2023

Official Notification :- Click Here  

Online Application :- Click Here