*എഴുത്തു വിദ്യ രൂപപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പുള്ള കാലം 

ചരിത്രാതീത കാലം 

*എഴുതപ്പെട്ട രേഖകൾ ഉള്ള കാലം 

ചരിത്ര കാലം 

*പ്രാചീന കാലത്തു കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ശവസംസ്കാരസമ്പ്രദായങ്ങൾ ഏതെല്ലാം  

കുടക്കല്ലു , മുനിയറ , നന്നങ്ങാടി 

*AD - Anno Domini --യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനന വർഷത്തിൽ എന്ന അർഥം വരുന്നു 

*യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചതിനുശേഷമുള്ള കാഘട്ടം -- AD 

*AD എന്നതിനു പകരം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് - CE ( Common Era ) 

*യേശുക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം-- BC

*BC എന്നതിനു പകരം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് -- BCE ( Before Common Era )


*ആദിമ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു പ്രധാന വസ്തു ആയിരുന്നു  കല്ല് അഥവാ ശില

*ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമായി പരുക്കൻ  കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടം 

പ്രാചീന ശിലായുഗം 

*മനുഷ്യർ തീ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെപ്പോൾ 

പ്രാചീന ശിലായുഗം

*പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യർ താമസിച്ചിരുന്നത് 

ഗുഹകളിൽ

*മനുഷ്യർ കൂടുതൽ മൂർച്ചയുള്ള മിനുസപ്പെടുത്തിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏതു കാലഘട്ടത്തിൽ 

നവീന ശിലായുഗത്തിൽ

*നവീന ശിലായുഗത്തിൽ  മനുഷ്യർ 

കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങി 
വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി 
മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി 

*മനുഷ്യർ കല്ല് കൊണ്ടും ചെമ്പു കൊണ്ടുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം 

താമ്രശിലായുഗം

*ഈയവും ചെമ്പും ഉരുക്കി ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന  ലോഹസങ്കരം?  

വെങ്കലം

*ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ വെങ്കലം ഉപയോഗിച്ച കാലം 

വെങ്കലയുഗം 

*പ്രാചീന ശിലായുഗം >> നവീന ശിലായുഗം >> താമ്ര ശിലായുഗം >> വെങ്കലയുഗം 

*വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ?

മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം -- യൂഫ്രട്ടീസ് - ടൈഗ്രിസ് നദീതടം 

ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം -- നൈൽ നദീതടം 

ചൈനീസ് സംസ്കാരം -- ഹോയങ്‌ഹോ നദീതടം 

ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം -- സിന്ധു നദീതടം 

*മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥം ? 

രണ്ടു നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം 

*മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം നില നിന്നിരുന്ന പ്രദേശം ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ?  

ഇറാഖ്

*മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന ലിപി 

ക്യൂണിഫോം 

*ഏതു സംസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ ആണ് സിഗുറാത്തുകൾ ? 

മെസൊപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം

*ഇന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന സിഗുറാത് 

ഉർ എന്ന നഗരത്തിലെ സിഗുറാത്

*ക്യൂണിഫോം ലിപി, കളിമൺ പാളികൾ എഴുത്തു പ്രതലമാക്കിയ ആപ്പിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രലിപിയാണ് 

*നൈലിന്റെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 

ഈജിപ്ത് 

*ഈജിപ്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ലിപി 

ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് 

*ചിഹ്ന രൂപവും അക്ഷര രൂപവും കൂട്ടിച്ചേർത്ത ,തടിയും പാപ്പിറസും പ്രതലമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപി 

ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് 

*ഈജിപ്ത് സംസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ  

പിരമിഡുകൾ 

*ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡ്  

ഗിസയിലെ പിരമിഡ് ( നിർമിച്ചത് കുഫു രാജാവ് )

*വെങ്കലശില്പങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിന് പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച സംസ്കാരം \

ചൈനീസ്  സംസ്കാരം 

*ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്  

ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ 

*ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ 

മോഹൻജൊദാരോ , ഹാരപ്പ ,കാലിബംഗാൻ , ലോതൽ 

*മഹസ്നാനഘട്ടം കണ്ടെത്തിയതെവിടെ ? 

മോഹൻജൊദാരോവിൽ 


*സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം 

കുടുംബം 

*വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് കുടുംബവും , പല കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്ന് സമുദായവും പല സമുദായങ്ങൾ ചേർന്ന് സമൂഹവും ഉണ്ടാകുന്നു 

*അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും മാത്രമടങ്ങുന്ന കുടുംബം - 

അണുകുടുംബം

*അണുകുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുന്നതാണ് - 

വിസ്തൃത കുടുംബം 

*മൂന്നു നാലു തലമുറകൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചു താമസിക്കുമ്പോൾ -- 

കൂട്ട് കുടുംബം

*ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? 

ഭക്ഷണം , വസ്ത്രം , പാർപ്പിടം 

*ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് -- 

കുടുംബം

*"കുടുംബാങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്‌നേഹപൂർവമായ ഒരന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ധർമം" ആരുടെ വാക്കുകൾ ? 

ഓഗ്ബേൺ

*"നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഒരാളുടെ പോലും അത്യാഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റാനില്ലതാനും" ആരുടെ വാക്കുകൾ (Important Question )

ഗാന്ധിജി