ക്ലാസ് 5 - പാഠം 1 ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ

വേദകാലം 

വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതം നിലനിന്നിരുന്ന  കാലഘട്ടമാണ് വേദകാലഘട്ടം 

 വേദകാലത്തെകുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ചാർട്ട് ഏതാണ് വേദഭാഷ  ?

സംസ്കൃതം

ആദ്യം രചിച്ച വേദം ഏതാണ് ?

ഋഗ്വേദം

പിൽക്കാല വേദങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ ?

സാമവേദം , അഥർവ്വവേദം , യജുർവേദം 

ഋഗ്വേദകാലത്തെ പ്രധാന സമ്പത്ത് , പ്രധാന തൊഴിൽ, വരുമാനമാർഗം ?

കന്നുകാലി വളർത്തൽ ,അതോടപ്പം കൃഷിയും 

ഋഗ്വേദ കാലത്തു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രധാന വിള ?

ബാർലി

ആര്യന്മാരുടെ ഗോത്രതലവൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏതു പേരിലാണ് ? 

രാജൻ 

ഋഗ്വേദ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ എങ്ങിനെ ഉള്ളതായിരുന്നു ?

ചാരനിറത്തിലുള്ള മൺപാത്രങ്ങൾ


ഋഗ്വേദകാലത്തെ ജനങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ദേവന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് ?

ഇന്ദ്രൻ , വരുണൻ , അഗ്നി

ഋഗ്വേദകാലത്തെ ജനങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന ദേവതമാർ ആരൊക്കെയാണ് ?

അതിഥി , ഉഷസ്

ഗംഗാസമതലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തല്ലാം ?

ഗംഗാസമതലം വൻതോതിൽ ഇരുമ്പിന്റെ നിക്ഷേപമുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു . ഇരുമ്പ് കണ്ടെത്തിയതോടുകൂടി ഉറപ്പുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി 

ഇരുമ്പുയുഗം എന്നാൽ എന്ത് ?

ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച്കാലഘട്ടം ഇരുമ്പുയുഗം അഥവാ 
മഹാശിലാസംസ്കാര കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു

ചാതുർവർണ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നതു എന്താണ്?

തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹത്തെ  നാല് വിഭാഗം ജനങ്ങൾ 
അവർ  - 
ബ്രാഹ്മണർ , ക്ഷത്രിയർ , വൈശ്യർ , ശൂദ്രർ

എന്താണ് മഹാശിലകൾ ?

പ്രാചീന തമിഴകത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുകളിൽ നാട്ടിയിരുന്ന വലിയ കല്ലുകളാണ്

പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ജനജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്  അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് എവിടാ നിന്നാണ് ?

മഹാശിലാസ്മാകങ്ങളിൽ നിന്നും പഴന്തമിഴ്പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരങ്ങളിൽനിന്നും

"സംഘം"  എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്താണ് ?

മധുര കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിൽ സാഹിത്യകാരൻമാരുടെ കൂട്ടായ്മ പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു . ഇത് ' സംഘം ' എന്ന പേരിലറിയപ്പെട്ടു
 
പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘകൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ?

പത്തുപാട്ട് , പതിറ്റുപ്പത്ത് , അകനാനൂറ് , പുറനാനൂറ്

പ്രാചീന തമിഴകം ഭരിച്ചിരുന്നത് ആരൊക്കെ ?

പാണ്ഡ്യന്മാർ , ചേരൻമാർ , ചോളന്മാർ എന്നീ രാജവംശങ്ങളായിരുന്നു പ്രാചീന തമിഴകം ഭരിച്ചിരുന്നത്

കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന രാജവംശം ഏതാണ് ? 

ചേരൻമാർ 

സംഘം കൃതികളിൽ പ്രാചീന തമിഴകം എത്ര ഭൂ വിഭാഗം ?

അഞ്ച് വിഭാഗം 

തിണകൾ  എന്താണ് ?

സംഘം കൃതികളിൽ പ്രാചീന  തമിഴകത്തെ അഞ്ച് ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ ഇവ തിണകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു

തിണകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു


തുടർന്നും Kerala PSC പഠനത്തിന്  സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള (5 മുതൽ +2 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ)നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക്  ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് -
അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത നോട്ടുകളുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകളിലേക്കു  ഷെയർ ചെയുക 
നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണപിൻതുണയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രചോദനം  
എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതിഷിച്ചുകൊണ്ട്  
                                                                                           Team  eAriv