മധ്യകാല ലോകചരിത്രം  ക്ലാസ് 6 - പാഠം 8 മധ്യകാല ലോകം

ലോകചരിത്രത്തിലെ മധ്യകാലം   എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം ഏതാണ് ?

സി .ഇ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ 

മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ  ഏതെല്ലാം  ? 

രാജാവ് , പ്രഭുക്കൻമാർ , ഇടപ്രഭുക്ക ൻമാർ , കർഷകർ

ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അടിസ്ഥാനമാക്കി മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ രൂപപ്പെട്ട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി  എന്താണ് ?  

ഫ്യൂഡലിസം

ഫ്യൂഡലിസം എന്ന  പദം രൂപപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ?

ഫ്യൂഡ് എന്ന  ജർമ്മൻ പദത്തിൽ നിന്നു   ( ​ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി എന്നർത്ഥം)

ഫ്യൂഡൽ സമൂഹത്തിന്റെ  ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ളവർ ആരാണ് ?

കർഷകർ 

പ്രഭുക്കൻമാരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്  എങ്ങനെയാണ് ?

മാനർ (MANOR)

സി . ഇ 1300 ൽ യൂറോപിൽ  കറുത്ത മരണം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു എന്താണ് ? 

പ്ലേഗ് 

ഗിൽഡുകൾ  എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ?

മധ്യകാല യൂറോപ്പിലെ കരകൗശലക്കാരുടെയും , കച്ചവടക്കാരുടെയും മറ്റും കൂട്ടായ്മയാണ്

മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സർവ്വകലാശാലകൾ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ചാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കു  

മധ്യകാല യൂറോപ്പിലെ പ്രധാന വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലികൾ ഏതെല്ലാം ?  

റോമനസ്ക്   (കമാനങ്ങൾ , വിശാലമായ മുറികൾ )  , ഗോഥിക് (കൂർത്ത ഗോപുരങ്ങൾ)

മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ  ചൈനകാർ   കണ്ടുപിടിച്ചത്  എന്തെല്ലാം ?

അച്ചടിയന്ത്രം , വെടിമരുന്ന് , വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം 
പഗോഡകൾ എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധദേവാലയങ്ങൾ നിർമിച്ചതു ആരാണ്?

ചൈന മധ്യകാലത്തെ പ്രധാന അറേബ്യൻ വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ   എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെല്ലാം ?

അൽറാസി , ഇബ്ൻസിന 

അൽറാസി    രചിച്ച  വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം  ഏതാണ് ?   

കിത്താബുൽ ഹവെ

ഇബ്ൻസിന   രചിച്ച വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം  ഏതാണ് ? 

അൽഖാനൂൻ 

റുബായിയ്യാത്ത് ' രചിച്ചത്  ആരാണ് ?

ഒമർഖയാം  

ഷാനാമ രചിച്ചത്  ആരാണ് ? 

ഫിർദൗസി

അറബികളുടെ പ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു  സാഹിത്യ സംഭാവന ഏതാണ് ?

ആയിരത്തൊന്നു രാവുകൾ 

പുരാതന ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര- സാങ്കേതിരംഗങ്ങളിൽ നിന്നും  പൂജ്യം , ദശാംശ സമ്പ്രദായം എന്നിവ യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ആരാണ് ?

അറബികൾ