ക്ലാസ് 6 - പാഠം 9 മധ്യകാലകേരളം

സി . ഇ . ഒമ്പതാം  നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു വരെയുള്ള കേരളം  അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്  എങ്ങനെ ?  

മധ്യകാല കേരളം

ചെപ്പേടുകൾ എന്നാൽ എന്താണ് ? 

മധ്യകാല കേരളത്തെപ്പറ്റി അറിവുതരുന്ന പ്രധാന രേഖകൾ

ചെമ്പ് തകിടിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത ലിഖിതങ്ങളാണ്

ജൂത ചെപ്പേട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലിപി ഏതാണ് ?

വട്ടെഴുത്ത്

എന്താണ് ജൂത ചെപ്പേട്  ?                                      

മഹോദയപുരത്തെ ഭാസ്കര രവി അഞ്ചുവണ്ണമെന്ന കച്ചവട സംഘത്തിന്  അനുവദിച്ചുകൊടുത്ത അവകാശങ്ങൾ അടങ്ങിയ രേഖകളാണ്

സി . ഇ ഒമ്പതാം  നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹോദയപുരത്തെ ആസ്ഥാനമാക്കി നിലവിൽ വന്ന രാജവംശം ഏതാണ് ? 

പെരുമാക്കൾ 

ചേരമാൻ , ചേരൻ , കുലശേഖരൻ എന്നു അറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഏതാണ് ? 

പെരുമാക്കൾ 

പെരുമാക്കൾ ഭരണം വ്യാപിച്ചിരുന്നത് എവിടെല്ലാമാണ് ?

വടക്ക് കോലത്തുനാട് മുതൽ തെക്ക് വേണാട് വരെ

നാടുവാഴി സ്വരൂപങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്  എപ്പോൾ ആണ് ?

12 -ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 

സ്വരൂപങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെട്ടത് എന്താണ് ?

നാടുവാഴികൾക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് സ്വരൂപങ്ങൾ

മധ്യകാല  കേരളത്തിലെ കച്ചവടസംഘങ്ങൾ  ഏതെല്ലാമാണ് ?

അഞ്ചുവണ്ണം , മണിഗ്രാമം

മധ്യകാല കേരളത്തിലെ പ്രധാന അങ്ങാടികൾ ഏതെല്ലാമാണ് ?    

അനന്തപുരം , കൊല്ലം , കൊച്ചി , കോഴിക്കോട് പന്തലായനി 

മധ്യകാല കേരളത്തിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ  ഏതെല്ലാമാണ് ?

കൊച്ചി , കോഴിക്കോട് , വളപട്ടണം കൊല്ലം

മണിപ്രവാളം  എന്നാൽ എന്താണ് ?

സംസ്കൃതവും പഴയ മലയാള ഭാഷയും ചേർന്ന് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ രൂപംകൊണ്ട ഭാഷാശൈലിയാണ് 

പതിനഞ്ചാം  നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിലെത്തിയ ചൈനീസ് സഞ്ചാരി ആരാണ് ? 

മാഹ്വാൻ

പഴയ മലയാളം എഴുതിയിരുന്ന ലിപികൾ ഏതെല്ലാമാണ് ?

കോലെഴുത്ത്, വട്ടെഴുത്ത്

മലയാളഭാഷയുടെ  വികസനത്തിന് വഴി തെളിച്ച കൃതികൾ ഏതെല്ലാം ? 

കൃഷ്ണഗാഥ (ചെറുശ്ശേരി)

അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട്  (എഴുത്തച്ഛൻ)

മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടുകൾ (എഴുത്തച്ഛൻ) 

പതിനേഴം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറബി മലയാളത്തിൽ ഖാസി മുഹമ്മദ് രചിച്ച കൃതി  ഏതാണ് ?

മുഹിയുദ്ദീൻ മാല               

അൽ ഫത്ഹുൽ മുബീൻ രചിച്ചത് ആരാണ് ?

ഖാസി മുഹമ്മദ്പ

പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അർണോസ് പാതിരി രചിച്ച കൃതി ഏതാണ് ?

പുത്തൻപാന

കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സങ്കരഭാഷ  ഏതാണ് ? 

അറബി മലയാളം (എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപി - അറബി )

മധ്യകാല കേരളത്തിൽ  ക്ഷേത്രകലകൾ  എന്നു അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് ?

കൂത്ത് , കൂടിയാട്ടം , കഥകളി 

മധ്യകാല കേരളത്തിൽ കാവുകളിൽ ഉൽഭവിച്ച അനുഷ്ഠാന കലകൾ ഏതെല്ലാം ?

തെയ്യം , തിറ , കളംപാട്ട് 

ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കലകൾ അരങ്ങേറിയിരുന്ന വേദി ഏതാണ് ? 

കൂത്തമ്പലം

അനുഷ്ഠാനകലകൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നത്  എവിടെയാണ് ?

കാവുകളിൽ

പെരുമാൾ കാലത്തെ പ്രധാന ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ?

ശങ്കരനാരായണൻ

ശങ്കരനാരായണൻ  രചിച്ച ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ?  

ശങ്കരനാരായണീയം

മധ്യകാല കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ?   

സംഗ്രാമ മാധവൻ

സംഗ്രാമ മാധവൻ രചിച്ച കൃതി ഏതാണ് ?

വേണുവാരോഹം

അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എന്നാൽ എന്താണ് ?

മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആയുർവേദഗ്രന്ഥമാണ് 

മൂഷകവംശം എഴുതിയത് ആരാണ് ?

അതുലൻ

തുഹ്ഫത്തുൽ മജാഹിദീൻ എഴുതിയത് ആരാണ് ? 

സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം

മധ്യകാല കേരളത്തിലെ പ്രധാന ശാലകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ?  

വിഴിഞ്ഞം ശാല , പാർഥിവശേഖാപുരം ശാല ,കാന്തളൂർ ശാല