പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയത്തിന്  ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിച്ചത്  ആദ്യത്തെ നാല് യൂണിറ്റ്  എട്ടു പാഠഭാഗങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഒരു പാഠഭാഗം ഒഴിച്ച് 3 പാഠഭാഗങ്ങളും  ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്  

ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ 3 പാഠഭാഗങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഉള്ളത് മൂന്ന് പാഠഭാഗത്തെ യും നോട്ടുകൾ  നൽകുകയാണ് നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക

Unit-01

Chapter -01 His First Flight

Notes  Assignment  Part-01-Click Here

Notes Question Answers  Part-02--Click Here

Notes and Assignment Part -03---Click Here

Chapter -02 I will Fly

Notes and Assignment Part-01- Click Here 

Notes and Assignment Part-02-- Click Here 

Chapter -04 IF

Notes and Assignment Part-01 Click Here 

Notes and Assignment Part-01 Click Here 

Notes and Assignment Part-01 Click Here 

യൂണിറ്റ് രണ്ടിൽ അതിൽ മുഴുവൻ പാഠങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്  ആദ്യത്തെ പാഠത്തിന്റെ  നോട്ടുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്

Unit-02 

Chapter-01 And then Gandhi Came 

Notes and Assignment Part-01 Click Here 

യൂണിറ്റ് രണ്ടിൽ അതിൽ മുഴുവൻ പാഠങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്  ആദ്യത്തെ പാഠത്തിന്റെ  നോട്ടുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിവരുന്ന നോട്ടുകൾ  ഈ ഒരു പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് . നോട്ടുകൾ  തുടർന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചാനൽ  സബ്സ്ക്രൈബ്  ചെയ്തു നോട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് നോട്ടുകൾ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇനിയും നോട്ടുകൾ നൽകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു  ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിന്റ് ചെയ്യുക